نوید شاهد| پایگاه فرهنگ شهادت

یادمان شهیدان سوم شهریور «مشق وطن دوستی» شد

یادمان شهیدان سوم شهریور «مشق وطن دوستی» شد

تازه‌ترین شماره از نشریه شاهد یاران ویژه شهریور 1396 منتشر شد. در این شماره به شهیدان سوم شهریور 1320 تحت عنوان «مشق وطن‌‌دوستی» پرداخته شده است.